باغ گل اندیشه

باغ گل اندیشه

گل و گیاه سیتروس با تنوع بیش از 100 نوع گل هم اکنون شعبه 2 خود را در شهر جدید اندیشه با نام باغ گل اندیشهافتتاح کرده است در این شعبه نیز خدماتی همچون :